Výzva všem členům BD Mrkvičkova 1350 - 1355

Vážení členové BD, sousedé, v souvislosti s událostmi, které nastaly po řádné členské schůzi a vyvolaly bouřlivou diskusi mezi členy BD, především u vchodů 1353 a 1355, si dovolujeme reagovat na některé diskusní příspěvky uveřejněné na webových stránkách BD, kde především bývalý předseda představenstva BD Ing. Ondřej Kubánek uděluje rady všem, kteří nesouhlasí s jeho názory na způsob řízení BD, škoda, že tak nečinil v době, kdy funkci předsedy představenstva BD vykonával.

Na poslední členské schůzi BD jste měli možnost vyslechnout zprávu o činnosti představenstva a můžete i denně sledovat řadu opatření ke zlepšení pořádku u jednotlivých vchodů, ale i postupné odstraňování technických problémů, kterých je bohužel na našem zanedbaném domu víc, než dost.

Musíme přiznat, že práce to nebyla lehká, navíc po rezignaci dvou členů představenstva, vyžadovala práci především v době volna, protože většina členů představenstva má řádné zaměstnání, ale také přepokládala maximální nasazení všech členů představenstva, jak při samotných jednáních představenstva, tak při plnění termínů jednotlivých rozhodnutí, která byla většinově přijímána po diskuzi všech přítomných členů představenstva, pro zabezpečení provozu celého domu, po jeho fyzickém převzetí. Můžeme konstatovat, že většina členů představenstva takto pracovala, kromě členky představenstva Pavly Janecké, která nejen většinu termínovaných úkolů plnila s velkým časovým zpožděním, ale řadu úkolů plnila v nízké kvalitě a konečnou podobu připravovaných dokumentů museli ostatní členové dopracovávat. Navíc i po schváleném rozhodnutí představenstva, nadále šířila, především u vchodu 1355 svůj menšinový názor. Diskuse je vždy potřebná, ale na základě reálných argumentů, které ji většinou chyběly, navíc tyto diskuze proběhly, jak na společných jednáních po jednotlivých vchodech, tak na členských schůzích. Toto hodnocení zaznělo na členské schůzi i od KK, se závěrem, aby paní Pavla Janecká zvážila svoji účast v představenstvu a podala rezignaci a dále nekomplikovala činnost představenstva. Bohužel výsledkem hlasování o důvěře jednotlivých členů představenstva díky velkému počtu hlasů členů, kteří se při hlasování zdrželi, paní Janecká těsným výsledkem důvěru získala. Následně po této členské schůzi, svolal předseda představenstva Ing. Milan Komín mimořádné jednání představenstva, kde opakovaně vyzval paní Pavlu Janeckou k rezignaci a protože ani po bouřlivé diskuzi svoji rezignaci nepodala, podali postupně všichni členové představenstva rezignaci k 16. květnu 2013, kdy bude svolána mimořádná členská a zvoleno nové představenstvo.

Reakcí na tento nepříznivý vývoj v představenstvu BD a v řízení BD, zveřejnila paní Pavla Janecká dne 23. dubna 2013 na našich webových stránkách tzv. vyjádření členky představenstva, kde uvádí, kromě přiznání některých svých pochybení i řadu polopravd a lží, které nás, kteří věnujeme práci v představenstvu maximální úsilí, nejen uráží, ale vedou k myšlence se k některým argumentům vyjádřit a podat některá vysvětlení:

 • na mimořádném jednání představenstva, nebyl jen citován dopis předsedy představenstva, ale v diskuzi byly paní Janecké vytknuty konkrétní nedostatky, po dobu členství v představenstvu.
 • nikdo z nás nepochybuje o zkušenostech, podložených patnácti lety práce na projektování staveb, nebo při posuzování stavebního zákona, je však velká škoda, že tyto své zkušenosti nevyužila na ovlivnění soudního znalce při zpracování znaleckého posudku našeho BTC č. 7a, tak jak to učinil Ing. Šmerda ze sousedního BD, jehož zásluhou při jednání na MO došlo k přepracování znaleckého posudku a podstatnému snížení ceny domu a následně i našich bytů, nebo při fyzickém převzetí domu, kdy mohla identifikovat řadu technických závad a jejich riziko při provozu domu. Je sice pravdou, že se hlásila a je uvedena v mandátní smlouvě jako osoba odpovědná za administrativně-technickou oblast, ale bohužel její služební vytížení ji nedovolovalo účast na pracovních jednáních v dopoledních hodinách u správcovské firmy SBD v Praze 6, tak jak se uvedených jednání zúčastňovali ostatní členové představenstva.
 • snad největší mystifikací je uvedení faktu, že díky autoritě předsedy představenstva Ing. Kubánka, spolupráce v představenstvu fungovala, možná by bylo dobré zveřejnit skutečný důvod rezignace člena představenstva a bývalého předsedy Ing. Ondřeje Kubánka, včetně jeho neoprávněné manipulace s finančními prostředky BD, bez souhlasu představenstva, a nakonec jeho manažerské schopnosti jste mohli sledovat při řízení členských schůzí, kdy některé dotazy z pléna nebyl schopen ani vysvětlit.
 • další nepravda je tvrzení, že výše finančního příspěvku do FO ve výši 35,-Kč nebyla řádně členům BD objasněna, je možno doložit zápisem z dílčích členských schůzí, že tato částka, vzhledem k technickému stavu domu a předpokládaným nutným opravám, byla schválena drtivou většinou hlasů (60 z přítomných 73). Současně se ukázalo začátkem roku 2013, že toto rozhodnutí bylo prozíravé, kdy finanční prostředky, získané do FO, částečně dočasně pokryly fakturaci za dodávky tepla a TUV, kdy vzhledem k termínu převzetí domu k 1. 12. 2012, nebyla vytvořena dostatečná finanční záloha z letních měsíců.

Pokud se týká kompletní stavební dokumentace, která byla postupně přebírána od AS-po Praha, byla v duchu uzavřené mandátní smlouvy, předána z důvodu technického a odborného dohledu u SBD Praha 6 a je kdykoliv k dispozici, např. v současné době provádění pasportizace bytů, byla poskytnuta zhotoviteli fy Jerkman.

 • nepravdivá je informace, že sazebník poplatků nebyl pečlivě zvážen, ten kdo průběžně sleduje činnost představenstva na jednotlivých jednáních a zápisů z nich, může potvrdit k jakým závažným změnám, především v jejich výši došlo od prvního návrhu, který čerpal ze zkušeností ostatních BD a současně si paní Janecká neuvědomuje, že poplatky za nadstandardní služby jsou dalším zdrojem pro zabezpečení provozu představenstva, včetně schválených odměn představenstvu, a že tyto náklady budou muset zaplatit všichni členové BD, v zálohové platbě ostatní provozní náklady.
 • pokud se jedná o návrh paní Janecké na vymezení jednotlivých bytových domů a tím vytvoření více SVJ po provedeném převodu jednotlivých bytových jednotek do osobního vlastnictví, po vysvětlení výhod a nevýhod obou variant, byl přijat většinou hlasů původní návrh jednoho SVJ a vyvolaná diskuze zpozdila provedení pasportizace a zpracování PV nejméně o jeden měsíc.
 • nikdo neupírá paní Janecké aktivitu v jednotlivých komisích, i když ne vždy prosazovala reálné návrhy, které přípravný výbor BTC 7 předkládal k změnám pro rozhodnutí MO, některé příklady za všechny:
 1. vytvořit jedno družstvo 1350 až 1360 (počtem největší BD v rámci voj. BD)
 2. nákup přilehlých pozemků a komunikací
 3. vzít si bezúročný splátkový kalendář na dobu čtyř let, místo úvěru (způsobilo by to neřešitelnou situaci za dva roky)
 4. poskytování výhod sociálně slabším ohledně splácení akontace (družstvo nemůže úvěrovat lidi, kterým banky nepůjčí)
 5. návrh na nedostatečný výběr FO ve výši 15-20Kč/m2
 6. o dva roky později (kupodivu s ohledem na první bod) návrh rozdělit družstvo na víc SVJ

Všechny tyto naše návrhy nakonec MO akceptovalo a již v současné době je možno vyčíslit, kolik finančních prostředků BD ušetřilo jak při vlastním nákupu (bez přilehlých pozemků), tak v zimním období za úklid sněhu a v letních měsících za úpravu veškeré zeleně.

 • zdůrazňovat činnost jednotlivých členů představenstva při objasňování rozhodnutí představenstva u jednotlivých vchodů, je poněkud zvláštní, vždyť tak činí každý člen představenstva a je za to i finančně odměněn.
 • zvláštní pozornost zasluhuje zdůvodnění opožděného předání nájemních smluv jednotlivým nájemníkům, pro vysvětlení představenstvo připravilo návrh nájemních smluv, které vycházely ze zkušeností ostatních BD, následně prošly připomínkami dvou nezávislých právníků a po provedené kontrole osobních údajů měly být předány k podpisu jednotlivým členů BD, jako záruka nejen jejich práv, ale i povinností do 29. prosince 2012, po zvážení problémů v doručení v průběhu svátků byl stanoven závazný termín do 10. ledna 2013. Poslední nájemní smlouvu odevzdala paní Janecká začátkem dubna. Je k této skutečnosti cokoliv dodat, netřeba, takto postupovala paní Janecká i při předávání dalších dokumentů např. hlášenek, informace o pronájmu bytu a pod. V této souvislosti zdůvodňovat opakované neplnění termínů schválených opatření představenstva, nutností diskuze za každou cenu je minimálně nepochopení úlohy představenstva, které v duchu schválených stanov řídí činnost BD mezi schůzemi a zásadní rozhodnutí předkládá ke schválení členské schůzi.

Vážení členové BD, sousedé, pro objektivnost našich tvrzení vás žádáme o důkladné prostudování všech dostupných dokumentů, především zápisů z jednání představenstva a dále dokumentů, které byly postupně vytvářeny, schvalovány a zveřejněny. Je na vás, aby jste všechny tyto argumenty zvážili a na mimořádné členské schůzi vybrali a schválili takové členy představenstva BD, kteří budou zárukou kolektivní práce, která zajistí řádný chod BD, účelné využití finančních prostředků a spokojené soužití všech členů BD. Pro objasnění některých souvislostí i nových informací navrhujeme společné setkání po jednotlivých vchodech, termíny těchto setkání budou upřesněny v nejbližších dnech.

K této výzvě se připojuje:

 Komín, Zahradník, Hrdličková, Hink, Brei

Díky bouřce jsem vzhůru a čtu zvláštní mail od p. Zahradníka. Proč chce svolat nějaké schůzky, když už jsme si všechno vyříkali i za přítomnosti p. Komína a ten řekl, že spolupráce s paní Janeckou je z jeho strany nadále možná?!
Najednou zase možná není???!!!
  
Od buresoval

Dobrý den paní Burešová,

dovolím si v krátkosti reagovat na Váš příspěvek do diskuse. Pokud jste moje slova, která jsem pronesl na schůzce vchodu 1355 pochopila, že spolupráce v představenstvu  s paní Janeckou je možná, určitě z mých úst nezaznělo, že s mojí účastí v představenstvu. Tím bych totiž popřel celý proces "vyjasnění si vztahů", který jsem inicioval jako první, svojí rezignací v představenstvu. Ano, jsou členové představenstva, kteří si spolupráci s paní Janeckou dokáží představit. Jejich názory zazněly i v této diskusi. Při svoji rezignaci jsem jen využil možnost rozhodnout se svobodně, vduchu slov Ing. Kubánka, "pokud se někomu něco nelíbí na práci v představenstvu, ať rezignuje na svoji funkci". Tak jsem se i zachoval. Z Vašeho příspěvku nabývám dojem, že mimořádná členská schůze BD, vlastně nemusí být, neboť se problémy vyjasnily názorovou konzultací v rámci některých vchodů. Opak je však pravdou. Znovu připomínám, že členství v představenstvu je dobrovolné. Pokud však nastane problém v práci představenstva, musí jej členská základna BD řešit. Rád uvítám, když se na místa v představenstvu budou hlásit další dobrovolníci, kteří mne a jiné členy představenstva BD, vystřídají v naší práci. Členové BD by si měli uvědomit, že pro práci orgánu družstva, je též potřeba vytvářet optimální podmínky. Po zkušenostech, které jsem dosud nabyl, zvažuji možnost nekandidovat do představenstva BD vůbec. Postupné cíle, které jsem si stanovoval v rámci práce pro BD se mi alespoň z mého pohledu dařilo plnit. Mohu tedy s klidným svědomím v kterémkoliv okamžiku, práci ukončit. Své osobní rozhodnutí, zda-li znovu pracovat v představenstvu BD si ponechám až do jednání mimořádné členské schůze. Dovolím si Vás a ostatní zúčastněné v těchto diskusích vyzvat pro kandidaturu do představenstva BD. Představenstvo je dle stanov sedmičlenné. Není tedy  překážkou, aby za jeden vchod byli dva členové. Tímto svůj příspěvek na téma složení představenstva BD končím a do doby konání členské schůze, se v žádné diskusi dále angažovat nehodlám. Svůj názor jsem prezentoval i v jiných dokumentech, které jsou uloženy na tomto webu. Děkuji za pochopení. Ing. Milan Komín

 

Od Komín

Otevřený dopis členům BD Mrkvičkova 1350-1355

Vážení družstevníci

Využívám tuto formu oslovení členské základny našeho družstva, abych reagoval na slova členů představenstva, pánů Komína, Zahradníka, Hinka, paní Hrdličkové a předsedy kontrolní komise pana Breie. Tito autoři výzvy mně obvinili hned v úvodu výzvy, že uděluji rady. Jde o velmi hrubý omyl. Neuděluji rady nikomu, jen využívám toho, čemu říkáme demokracie a sděluji své názory. A sděluji je otevřeně. Nikomu nenařizuji, aby se mnou souhlasil. Že si část představenstva myslí, že jen její pravda je ta jediná je smutné. Měli by si uvědomit jednu zásadní věc. Družstvo není jejich. A jestli se družstevníci rozhodnou, může pro mnoho z nich být 16. květen 2013 jejich posledním den ve funkci. Stejně tak 16. květen 2013 může být dnem, kdy budou opět všichni zvoleni. Ať už jedna nebo druhá varianta schválená členskou schůzí pro mne bude znamenat jedno – budu ho respektovat. Nadále ale, budu-li mít na něco jiný pohled, otevřeně to sdělím na našem webu. Doufám, že to tak budeme dělat všichni a náš web se stane čím má – diskusním místem na zvýšení kvality práce našeho družstva.

Je nejvyšší čas nazvat věci pravým jménem. Skutečným důvodem současného stavu je vrcholící dlouhodobá nevraživost pana Ing. Zahradníka vůči osobě paní Janecké. Ta trvá od doby přípravného výboru a postupně sílí. Pokud mají autoři výzvy v sobě ještě nějaké zbytky elementární lidské slušnosti, tak to přiznají. Pan inženýr předvedl svůj vztah k paní Janecké na naší členské schůzi výrokem, že buď bude v představenstvu on, nebo tam bude paní Janecká, ale že pro oba tam není místo. Smutné je, že se do tohoto sporu nechalo zavléct celé představenstvo a že mu v tom výrazně sekunduje i předseda kontrolní komise pan Brei. Cílem je prostě dostat paní Janeckou z představenstva za každou cenu a co víc, za peníze družstevníků našeho družstva, protože členskou schůzi budeme platit my všichni. A to v situaci, kdy členská schůze jasně řekla, že si představenstvo v tomto složení dál přeje v čele družstva.

Prošel jsem si zápisy z představenstev od zápisu dne 10.7.2012 a v rámci hodnocení uložených úkolů pouze jednou jedinkrát oficiálně vytýkali nedodržení úkolů. Kde tedy je to stálé neplnění úkolů, které je uváděno jako důvod výzev k rezignaci? Navíc ze zápisů představenstva vyplývá, že představenstvo funguje, úkoly průběžně plní – asi by si ty zápisy měli autoři výzvy poctivě prostudovat. Takže i zde jsou argumenty pro odvolání paní Janecké více než pochybné. Nejsou-li nedostatky v práci zdokumentovány v zápisech, lze konstatování o neplnění úkolů ze strany autorů výzvy brát, zdůrazňuji podle mého názoru, s kterým nemusíte souhlasit, za účelová tvrzení směřující k poškození jména členky představenstva paní Janecké. Až se nám znelíbí další člen budeme postupovat stejně?

Pokud mne paměť neklame tak původní znalecké posudky měly v přípravné fázi privatizace našich domů dva výrazné odpůrce, kteří se osobně angažovali na jejich zpochybnění - Ing. Šmerdu a Ing. Šebestu. Pan Šmerda se snažil zpochybnit práci prostřednictvím komory znalců a kolega Šebesta se angažoval v rámci MO ČR ale i v rámci svých kontaktů v komoře. Skutečnost, že neovlivnila paní Janecká znalce je logická. Její pracovní zařazení nemá s prací soudních znalců nic společného. Přesto byla v rámci ulice Mrkvičkova jedna z těch, která se v rámci svých možností snažila protestovat proti posudkům. V té době jsme kromě protestů měli dost omezené možnosti. Jediná možnost byl intenzivní odpor a napadání kvality posudku. Což nakonec vedlo k úpravě celého posudku.

Nenechám se vtáhnout do osobního sporu Ing. Zahradníka. Skutečné důvody rozepisovat nebudu. Shrnu je do jediného – cítil jsem, že nemohu svou funkci dál vykonávat bez podpory kolegů. A protože představenstvo je volený orgán, který si zvolila členská schůze, usoudil jsem, že nemám právo tyto zvolené kolegy vyzývat k rezignaci a proto jsem rezignoval sám. Vyhodnotil jsem si tento krok jako jediné vhodné řešení situace.

Jsem obviněn z neoprávněné manipulace s penězi družstva. Kdyby si členové představenstva chtěli vzpomenout, tak by se jim vybavilo, že jsem o variantě spořícího účtu několikrát na předchozích schůzích představenstva mluvil. Mojí skutečně velkou chybou a osobním selháním bylo, že jsem uvedený krok realizoval rychleji, než byl oficiálně schválen. V můj prospěch hovoří jen drobnost – jeden den byl peníze odepsány z účtu ČSOB a.s. a druhů den byly připsány na spořící účet Volksbank CZ a.s. a do vyčerpání tohoto účtu vydělal spořící účet družstvu okolo 40 tis. Kč. (z nichž část mj. úspěšně utrácí současné představenstvo naprosto zbytečnou mimořádnou ČS).

A další tvrzení „nakonec jeho manažerské schopnosti jste mohli sledovat při řízení členských schůzí, kdy některé dotazy z pléna nebyl schopen ani vysvětlit“. Na to nemohu nereagovat vážení družstevníci, posuďte toto prosím sami. Já si jen pamatuji poděkování některých družstevníků za vedení schůze a její hladký průběh. Co jsem věděl, hned jsem zodpověděl, co jsem nevěděl, jsem přiznal a hledal odpovědi po schůzi. Snažil jsem se svou práci pro družstvo dělat, jak jsem uměl.

Jediná věc, se kterou souhlasím, je že poplatek 35 Kč/m2 do fondu oprav byl mnohokrát diskutován na představenstvu, následně odsouhlasen ČS po velmi dobrém zdůvodnění.

„Nikdo neupírá paní Janecké aktivitu v jednotlivých komisích, i když ne vždy prosazovala reálné návrhy, které přípravný výbor BTC 7 předkládal k změnám pro rozhodnutí MO, některé příklady za všechny:“

 • vytvořit jedno družstvo 1350 až 1360 (počtem největší BD v rámci voj. BD) – MO ČR DOKONCE CHTĚLO JEDNO DRUŽSTVO NA CELOU MRKVIČKOVU. POSTUPNOU DISKUSÍ VZNIKL SOUČASNÝ MODEL, CO DŮM, TO BYTOVÉ DRUŽSTVO.
 • nákup přilehlých pozemků a komunikací – JEDNA Z PŮVODNÍCH VARIANT NAVRHOVANÝCH MO ČR. CENU NAŠICH BYTŮ BY TO VÝRAZNĚ ZVEDLO SMĚREM NAHORU A VŠICHNI, KDO MOHLI TUTO SKUTEČNOST V PŘÍPRAVNÉ FÁZI NĚJAK OVLIVNIT, SE VELMI INTENZIVNĚ SNAŽILI, ABY SE OKOLNÍ POZEMKY NESTALY SOUČÁSTÍ KUPNÍ CENY A PŘEVEDLY SE NA MĚSTO PRAHA NEBO NA MÍSTNÍ ČÁST PRAHA-ŘEPY. NAKONEC SE TATO VARIANTA VYŘEŠILA ÚSILÍM MNOHA ČLENŮ TZV. PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU CELÉ MRKVIČKOVY ULICE.
 • vzít si bezúročný splátkový kalendář na dobu čtyř let, místo úvěru (způsobilo by to neřešitelnou situaci za dva roky) – JAK MGR. BREI RÁD ZDŮRAZŇUJE, MUSÍ PŘEDSTAVENSTVO JEDNAT TAK, ABY NEZPŮSOBILO DRUŽSTVU ŠKODU. DISKUTOVALA SE MOŽNOST SPLÁCET CENU DOMU MO ČR VE FORMĚ NEÚROČENÝCH SPLÁTEK. BYLA POVINNOST PŘEDSTAVENSTVA TUTO VARIANTU PROVĚŘIT. KDYŽ NÁM MO ČR PŘEDALO SVÉ PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE, BYLA TATO VARIANTA IHNED ZAMÍTNUTA JAKO FINANČNĚ NEPŘIJATELNÁ. I MGR. BREI VÍ, ŽE O OSLOVENÍ MO ČR SE HLASOVALO A TĚSNOU VĚTŠINOU PŘEVÁŽIL NÁZOR, MINISTERSTVO S POŽADAVKEM OSLOVIT.
 • poskytování výhod sociálně slabším ohledně splácení akontace (družstvo nemůže úvěrovat lidi, kterým banky nepůjčí) - Z DISKUZÍ, KTERÉ SE VEDLY, JSEM SE DOZVĚDĚL, ŽE ŘADA ČLENŮ SI NA PRVNÍ VKLAD BERE RŮZNÉ PŮJČKY...OD FONDU MO ČR AŽ PO STANDARDNÍ BANKOVNÍ PŮJČKY. JAK BYCHOM REAGOVALI, KDYBY JI NEDOSTALI?...LIDÉ, KTEŘÍ BYDLÍ V NAŠEM DOMĚ DLOUHÁ LÉTA SLOUŽILI V ARMÁDĚ A NE KAŽDÝ DOSÁHL POZICE S VYSOKÝM PLATEM...ŘADA DRUŽSTEVNÍKŮ SE DOSTALA (A JISTĚ NE VLASTNÍ VINOU - AŽ NA VÝJIMKY) DO POTÍŽÍ..HLEDALA SE JEN CESTA, JAK JIM POMOCI. MYSLÍ SI OSTATNÍ, ŽE JE TO ŠPATNĚ?.
 • návrh na nedostatečný výběr FO ve výši 15-20Kč/m2 – VIZ VÝŠE – VÝŠE VÝBĚRU DO FO SE DLOUZE DISKUTOVALA A NÁSLEDNĚ BYLA SCHVÁLENA VÝŠE 35 KČ/M2. NA PROTINÁVRHU NIKDY NENÍ NIC ŠPATNÉHO. JE TO BĚŽNÁ SOUČÁST DEMOKRATICKÉ DISKUZE. V TOMTO PŘÍPADĚ ZCELA POPRÁVU VYHRÁL NÁVRH 35 Kč/M2
 • o dva roky později (kupodivu s ohledem na první bod) návrh rozdělit družstvo na víc SVJ – NA PROTINÁVRHU NENÍ NIC ŠPATNÉHO. JE TO BĚŽNÁ SOUČÁST DEMOKRATICKÉ DISKUZE. NIKDE NENÍ ŘEČENO, ŽE S NÁVRHEM JEDNOHO MUSÍ AUTOMATICKY VŠICHNI SOUHLASIT. I TADY PROSTĚ ZVÍTĚZIL VĚTŠINOVÝ NÁZOR. NEMÁM S TÍM PROBLÉM A VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ RESPEKTUJI.

Pokud jsem správně informován zástupcem vchodu 1353, tak později odevzdali smlouvy nájemníci a na schůzce vchodu 1355 o tom předsedu představenstva nájemníci informovali.

Vážení družstevníci a sousedé. Skutečně věnujte pozornost prostudování dokumentů družstva a najdete tam to samé co já: jedinou výtku za opakované nedodržení termínu odevzdání nájemních smluv) a jinak konstatování, že úkoly jsou splněny nebo se plní. A o tom to je. Zápis je to místo, kde se máme možnost seznámit s prací. A podle zápisu je vše v pořádku.

Omlouvám se za délku mého příspěvku do diskuse. Považoval jsem za nutné odpovědět touto formou na výzvu. Ukazuje se totiž po prostudování dokumentů družstva, že členům výzvy jde o jediné – podpořit kolegu Zahradníka v odstranění paní Janecké z představenstva. Mám na to svůj názor a ten jste teď dočetli. Je na Vás, aby jste posoudili obě strany mince a podle toho hlasovali.

Ondřej Kubánek

Od kubaneko

Vážení sousedé z Mrkvičkovy ulice 1350 – 1355.

Ještě nejsem ani celý měsíc ve funkci důvěrníka vchodu, ještě nejsem ani zapsána v rejstříku, ještě jsem nezískala PIN k rozhodování o platbách našich družstevních peněz, ale již jsem prostudovala více než 100 stran A4 odborných i emotivních textů a již jsem stihla podat i REZIGNACI, byť nechtěnou, protože 3tí rezignující člen resp. členka představenstva, nám zbylým ani jinou šanci vzhledem k nemožnosti platit účty za družstvo, nedala. (Platby potvrzují 3 členové představenstva svými přidělenými PINy.) Tento krok, který já nazývám JAKO NEZODPOVĚDNÝ VŮČI NÁM DRUŽSTEVNÍKŮM, jakoby někam zapadl a vůbec se o něm nemluví, ač by se o něm, dle mého, mluvit mělo.
Možná se o něm nemluví, protože se tento krok odůvodňuje tím, že přeci každý v představenstvu má dle stanov možnost odstoupit.

 A tady já vidím ten pověstný klíč, jak se na konání jednotlivých členů dívat.
Jestliže odstupuji, KONÁM, jestliže plním či neplním úkoly KONÁM.
Všechna KONÁNÍ v sobě nesou důsledky. MNE JAKO DRUŽSTEVNÍKA ZAJÍMÁ VÝSLEDEK.

Výsledky prospěšné oceňuji, výsledky činností, které signalizují poškození družstva, by měl uřídit předseda ve spolupráci s představenstvem a námi družstevníky tak, aby k poškození nedošlo a tam, kde někdo konáním družstvo přeci jen poškodí, je potřeba nekompromisně požadovat úhradu.

K tomu je potřeba míti dobře fungující KONTROLNÍ KOMISI a DVOJCESTNOU KOMUNIKACI DRUŽSTEVNÍKŮ versus PŘEDSTAVENSTVO s aktivními vchodovými důvěrníky v dostatečném počtu dle stanov (zeštíhlení jejich počtu = šetření na nesprávném místě), aktivně využívat právo být INFORMOVÁN, mít NÁZOR, KONAT a NÉST DŮSLEDKY svého konání.  

Čeká nás mimořádná členská schůze a řešení šesti rezignací. Prosím, mějte na paměti, že jakýkoliv  typ voleb nám nezaručí, že se nesejdou v představenstvu lidé, kteří dříve nebo později budou mít  navzájem JINÉ PŘEDSTAVY o spolupráci, o chodu družstva.

Přeji nám všem nacházet a spolupracovat s těmi, kteří chtějí vzájemnou spoluprácí řešit a posouvat  "slyšené - viděné"  k PROSPĚŠNÝM CÍLŮM DRUŽSTVA.

Děkuji za Váš čas věnovaný mé poznámce k současnému dění.

V Praze dne 8.5.2013                                                                         Veronika Prokešová

Od prokesovav

Současná situace v představenstvu vede k zamyšlení . K zamyšlení stávajících členů představenstva, ale i všech dalších členů družstva . V pondělí se bude konat další schůzka představenstva, na níž bude odsouhlasen bod programu 5. plánované čl. schůze – a to sice: Stanovení způsobu volby a návrh hlasování o způsobu hlasování.

Jeden z členů představenstva věnoval nemálo času tomu, aby na několik A4 popsal svůj návrh. Je to prozatím návrh jediný. Pokud ovšem chceme volit jinak, než tomu bylo doposud. Osobně se domnívám, že zaběhnutý způsob volby – ten poměrně velmi jednoduchý způsob, který je v souladu se stanovami – není třeba měnit.

Vždyť co je špatného na tom, že:

„Zástupce – kterého alespoň částečně známe, protože je z našeho vchodu a již jsme s ním absolvovali několik vchodových setkání, souhlasí s tím, že bude hájit naše zájmy. Naše názory prezentuje na schůzkách představenstva a naopak – názory představenstva tlumočí nám – tak, abychom se k nim mohli vyjádřit a naše názory byly brány v potaz při vytyčování úkolů/cílů které představenstvo následně vykoná nebo zajistí jejich plnění. Z této dvoucestné komunikace pak vzejdou úkoly/cíle, respektující názor většiny družstevníků – a členové představenstva dále tyto úkoly/cíle plní“.

Tento soused je ochoten zastávat úlohu zástupce „mého“ vchodu, já mu v hlasování vyjádřím svou důvěru. Jak jednoduché. Proč mám přistupovat na to, že je ochoten svou úlohu plnit pouze za podmínek týkajících se personálního obsazení představenstva? Sympatie a antipatie mezi jednotlivými členy představenstva přeci nemůžou být na závadu …… vždyť v představenstvu může každý člen plnit úkoly v jemu svěřené oblasti bez ohledu na to, jak si své úkoly plní jeho „kolegové“. Protože pokud je právě on nebo jeho kolega plní špatně, pak nechť se o těchto konkrétních prohřešcích dozvědí členové družstva a ti rozhodnou o jeho dalším setrvání v představenstvu – nebo o jeho výměně.

Jako družstevník z čp. 1355 si nemyslím , že by názory prezentované na představenstvu, které se vytříbily po diskuzích v čp. 1355 (často odlišné od členů představenstva zastupujících další vchody) měly být důvodem k tomu, aby jakýmkoliv způsobem byla znemožněna svobodná volba družstevníků z čp. 1355 - volit jimi vybraného zástupce. P.Janecká

Od janeckap

Vážení členové představenstva a kontrolní komise,

 

jako člen BD využívám příležitosti, abych Vám v předvečer, v krátké době již další ČLS, stručně sdělil svůj názor na stávající situaci v BD:

 

 1. Vyhrocení situace v představenstvu před podzimem 2013 a následným řešením prvních převodů bytových jednotek do OV je zcela zbytečné. Proč:
  1. Počet členů družstva a poměry v jednotlivých vchodech se z hlediska poměru počtů družstevníků a vlastníků jednotek v roce 2014 zásadně změní, na což bude stejně nutné zcela jistě reagovat změnami v orgánech a možná i změnami ve stanovách (systém 1 zástupce za každý vchod, ztrácí postupně opodstatnění, pokud v jednom vchodě bude kolem 80 % družstevníků a ve druhém např. pod 30 %, 7 členné představenstvo pro 60 či méně členné družstvo, atd.).
  2. Změna právních a faktických poměrů v BD bude záviset na celkovém poměru družstevníků a vlastníků bytů v domě a jednotlivých vchodem. Rozložení může být značně nerovnoměrné. Na to se bude muset adekvátně reagovat, a to změnami v orgánech a nejspíše i stanovách. Tomu se BD nevyhne, a to zcela jistě.
  3. Řešení současných sporů v představenstvu tedy směřuje stejně pouze ke krátkodobému řešení a zbytečně zvyšuje rizika pro celé BD, před jeho zásadní proměnou (převodem části bytových jednotek do OV)  
 2. Zajištění stabilního fungování BD a převedení bytových jednotek do OV by proto mělo být v této fázi prioritou.
 3. Nikdo z členů BD si jistě nepřeje situaci, kdy BD bude bez funkčního představenstva, která může rovněž, jako jedna z variant dalšího vývoje nastat.
 4. Po převedení bytových jednotek do osobního vlastnictví se jako nejrozumnější a nejefektivnější uspořádání jeví 1 SVJ s tříčlenným výborem a 1 BD s tříčlenným představenstvem(+ příslušné kontrolní orgány). Proč:
  1. Bytový dům 1350 – 1355 tvoří jeden technologický celek který by musí být spravován jednotným způsobem. Tedy pokud ti kdo v něm bydlí mají zájem, aby bydleli v normálním prostředí a ceny jejich družstevních podílů či bytů byly v rámci možností co nejvyšší.
  2. Finanční podíl ať již členů BD, nebo vlastníků bytových jednotek, na této správě by se měl odvíjet od poměru celkové podlahové plochy domu k podlahové ploše, která na ně připadá. Tedy všichni relativně poměrným dílem. Jinak to ani nejde.
  3. Na tom se nejlépe domluví 2 subjekty. Pokud by se nedomluvily, tak za pár let stejně rozhodne jejich spor soud na 99 % tak, jak je napsáno v bodu b) výše.
  4. Idea vytvoření 6 SVJ by mohla vést k tomu, že by se s BD individuálně dohadovalo až 24 subjektů.
  5. SVJ vzniká tehdy, je – li v domě (v tomto případe vchodu) nejméně 5 bytových jednotek v OV, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví různých subjektů. Ve vchodu, kde by byly v OV pouze 4 bytové jednotky a méně, by tedy žádné SVJ nevzniklo. 6 vchodů se 4 jednotkami v OV = až 24 partnerů k jednání s BD a mezi sebou.
  6. I úspěšné vytvoření 6 SVJ by vyžadovalo nejméně 18 funkcionářů, (3 x 6 = 18 členů výborů SVJ, + 7 členů představenstva BD, + kontrolní orgány jednotlivých subjektů = minimálně 34 funkcionářů, možná i více.
  7. Tito by se pak mezi sebou o všem dohadovali. Dovedu si představit jak, když se ukazuje, že ani 5 členné představenstvo BD se neumí domluvit.
 5. Nevím přesně kdo a proč s touto ideou 6 SVJ přišel – ale svědčí to, dle mého názoru, o jeho / jejich naprosté nekompetentnosti, která ohrožuje zájem každého člena BD na bezpečném vlastnictví svého družstevního podílu, respektive později nemovitosti / bytu a jeho zhodnocení. Autor / autoři této myšlenky, se snad mohli nad tímto možným vývojovým scénářem zamyslet.  
 6. Vzhledem k tomu, že výsledkem členská schůze dne 16. 5. 13, nemusí být opět vyřešení současné situace, ale další prohlubování destabilizace BD, bych si Vás dovolil požádat o zamyšlení nad tím, zdali do doby vzniku prvních bytových jednotek a SVJ nebude vhodnější překonat současné rozpory v představenstvu.
 7. Pokud členská schůze dne 16. 05. 13 problém nevyřeší, co bude na programu dále – 3. členská schůze, 4. členská schůze, BD bez funkčního statutárního orgánu, perspektiva BD v konkursu a členové družstva bez podílů, bytů a vložených prostředků?
 8. Co je možné a nutné udělat proto, aby BD mělo funkční a kompetentní představenstvo, které bude schopné spolupracovat?

Děkuji Vám za pozornost a jsem s pozdravem   

Vladimír Klaban, č.p. 1352/40

Od Vladimír Klaban

Přidat komentář

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Z důvodu ochrany proti spamu je nutné ručně vyplnit následující textové pole.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.