Výzva vchodu 1353 - k rezignacím

Na schůzi vchodu Mrkvičkova 1353 konané dne 24.4.2013 byly probrány jednotlivé body dle programu – viz příloha.

K bodu 1 – pí Prokešová informovala o průběhu rezignace dle zápisu ze schůze představenstva dne 15.4. 2013, zároveň  přetlumočila pozvání na schůzi paní Janecké – bod č. 8 (vchodu 1355, dne 25.4. v 18,30 v sušárně), kde paní Janecká osobně vysvětlí své důvody neuposlechnutí výzvy  k rezignaci předsedy představenstva , což vedlo po rezignaci dalšího člena pí Hrdličkové k logické rezignaci celého představenstva ( zbylí tři členové nemohli zabezpečit zejména finanční platby BD,čímž by BD mohli způsobit vážné škody).

K bodu 2 – diskuze k bodu 1:

rezignace představenstva bylo konstatováno následující:

Představenstvo by mělo respektovat zvolení  členů představenstva členskou schůzí dne 11.4.2013.

Představenstvo jako celek musí plnit svoji základní funkci dle stanov tak, aby nebyl ohrožen majetek členů bytového družstva. Jestliže se vyskytují rozpory mezi jednotlivými členy, konkrétně mezi  pí. Janeckou a ing. Zahradníkem, které by mohly ohrozit tuto funkčnost celého představenstva, doporučujeme za náš vchod uvážit následující možnost zklidnění  vzniklé situace: 

 1. Hledat možnosti  jiného řešení, než svolávání  předčasné členské schůze – k tomu:
  • 1) probrat s právníkem možnost stažení rezignací všech členů a pokračovat v respektování vůle členů  vyjádřené volbami  na členské schůzi dne 11.4.2013.
  • 2) uvážit možnost smíru mezi  pí Janeckou a panem Zahradníkem alespoň do konání další řádné členské schůze s konkrétním prohlášením, jak ke smíru přispějí.
  • 2) pokusit se  činnost pro pí Janeckou – eventuelně i všech dalších členů od další schůzky představenstva konkretizovat a kontrolovat  zápisem. Selhání by bylo průkazné, doložitelné a preventivně by zabránilo opakování  stávající situace.
 2. Svolat  mimořádnou členskou schůzi - zástupci vchodu 1353 ji vnímají jako krajní řešení celé situace
 • 1) ČS nabídnout k odsouhlasení:
 • přijmout rezignaci všech členů a opětovně provést volbu po členech dle stanov v počtu co vchod – to zástupce s tím, že za vchod pí Janecké by byli navrženi dva kandidáti a kandidát s vyšším počtem hlasů by byl zvolen za vchod 1355 do představenstva,
 • volba předpřipravených kandidátek - dle návrhu p. Hinka - není dle stávajících stanov možná

 

Vyzýváme ostatní zástupce vchodů k prodiskutování, doplnění, upřesnění a připojení se k návrhům vchodu 1353. Za jednotlivé vchody prosím, přepošlete svá vyjádření do 29.4.2013 – schůze představenstvana mail v.prokesova@volny.cz - předložím zde k diskusi, Děkuji,  Prokešová

Doplnění od p. Adlera…Já osobně k doplnění toho moc nemám, ale domnívám se, že kromě samotného právního posouzení aktu "zpětvzetí rezignace" členů předstvenstva, tak je důležitejší, aby jej oni chtěli vůbec  vzít zpět. Buď  všichni nebo jenom část, která bude schopna do doby vzniku SVBJ družstvo řídit (je zřejmé, že v nezbytném rozsahu). Dovolím si také vyslovit svůj názor, že představenstvo vlastně již účelově rezignovalo v součinnosti s KK v  průběhu 14-ti dnů dvakrát a zda by skutečně nebylo vhodné volit z úplně jiného portfólia, nebo alespoň příště když se bude opětovně volit představenstvo BD pro "zbylé družstevníky" a "Výbor SVBJ" z řad vlastníků BJ (osobně proti žádnému z členů představenstva neuplatňuji žádnou averzi a když budu hlasovat, tak to bude podle mého vlastního uvážení  a necítím se být vázán subjektivním a mnohdy i jednostranným názorem na věc kohokoliv jiného)..... 

Vždycky jsem tvrdil, že lidi mají takové reflexy, že jsou nakloněni důvěřovat slovům posledního řečníka. To, co podle mého názoru panu Zahradníkovi nejvíc vadí bylo, že představenstvo se na něčem usneslo a paní Janecká to ve svém vchodě prezentovala takovým způsobem, že nakonec její vchod měl při hlasování vždycky opačný názor. A to i v záležitostech, kdy se mělo prezentovat stanovisko představenstva, paní Janecká prezentovala ve svém vchodě to svoje. Nějaké pozdní dodání smluv je prkotina. Paní Janecká mívala téměř na vše vždy opačný názor a když byla přehlasována, její vchod sdílel vždycky názor její. Na té včerejší schůzi jsem nebyl, ale podle mě musela dopadnout stejně.

Ty opačné názory, co si vzpomínám, byly (chronologicky):

- vytvořit jedno družstvo 1350 až 1360

- nákup přilehlých pozemků (ohledně toho si nejsem jist)

- vzít si bezúročný splátkový kalendář místo úvěru (způsobilo by to neřešitelnou situaci za dva roky)

- poskytování výhod sociálně slabším ohledně splácení akontace (družstvo nemůže úvěrovat lidi, kterým banky nepůjčí)

- o dva roky později (kupodivu s ohledem na první bod) návrh rozdělit družstvo na víc SVJ

Často se schůze představenstva zasekla na nějaké ptákovině, jako jestli při pasportizaci má být dolní patro značeno jako nadzemní nebo podzemní, mávalo se tam plány a kolaudačními rozhodnutími, kde to bylo jednou tak a podruhé onak. O hovadině jsme se tak handrkovali třeba až do 23:00 a nestihli jsme probrat třeba důležité záležitosti. A na příští schůzi se to řešilo znovu. Paní Janecká nikdy z názoru necouvla a když byla přehlasována, její vchod se přidal na její stranu.

Představenstvo podalo rezignaci, u které bylo po diskusi mnou navrženo, aby platila až od 16.5., aby mohlo družstvo fungovat. Rezignaci jsem podal také, protože ve složení Janecká, Prokešová, Hink jsem si neuměl fungování představit. Já sám s ní osobní problém nemám, jsem totiž odolný proti stresu víc, než pan Zahradník.

Co se týče mého nápadu volit představenstvo jako celek, přikládám text, kterým jsem to oznamoval obyvatelům vchodu 1352:

=============================

Na mimořádné schůzi v pondělí podalo představenstvo rezignaci. Situace v představenstvu se stala neřešitelnou kvůli neschopnosti některých členů vzájemně spolupracovat (setrvat společně v tomto orgánu). Nebudu hodnotit, jestli důvody jsou osobní nebo pracovní, ale stalo se.
Podrobnosti viz zápis z jednání, který předkládám. V tuto dobu by již měl být k dispozici i na stránkách BD.
Z tohoto důvodu se musí konat mimořádná členská schůze, jejímž úkolem bude zvolit představenstvo v novém složení, které již tímto nedostatkem nebude trpět. Schůze je plánována na čtvrtek 16.5. ve stejném místě a čase. Do té doby je třeba po vchodech nebo jakýchkoli i neformálních setkáních domluvit možné složení představenstva jako celku. Do volby budou postaveny kolektivy různých složení, právo je nominovat má jakákoli skupina 10 členů (tj. 10%). Se složením musí souhlasit všichni nominovaní členové, aby se neopakovala tato situace a představenstvo bude voleno jako celek. Jedna osoba může být nominována v libovolných variantách složení. Přesný průběh volby (počet kol a vyhodnocování) bude stanoven v nejbližších dnech tak, aby nebyly porušeny demokratické zásady a předpokládáme, že je ČS schválí. Cílem je, aby přestavenstvo bylo zvoleno ze všech návrhů prostou většinou členů. Nominovat jednotlivce nelze, jinak bychom se mohli dostat do stejné situace. Staré představenstvo bude pracovat až do této schůze na její přípravě a rovněž na dalších úkolech, které nelze odkládat.

=============================

Kontroloval jsem stanovy, mluví se tam pouze o návrhu, o kterém se hlasuje, není tam omezení, že návrhem nemůže být celé složení. Rozhodně když jeden vchod deleguje pana Zahradníka a druhý paní Janeckou, představenstvo zvoleno nebude a pokud něko trvá na tom, že volba celého složení odporuje stanovám, tak se to prostě odhlasuje v legislativní nouzi a bude to platit do změny stanov.

Hink

Od hinkj

Souhlasím s příspěvkem od simaje. A je to přesně to co jsem prezentoval na naší schůzi vchodu. Vchody si vybrali své zástupce. Vchod 1355 si vybral za svého zástupce paní Janeckou. Už při založení jsme volili variantu, že každý vchod bude mít v představenstvu svého člověka.Naučme se proto ctít jednu zásadu vhodnou do demokratického sdružení, jakým je bytové družstvo. Jestliže si vchod vybere svého záístupce do představenstva družstva, tak to respektujme. Protože dne takhle se zbavíme paní Janecké a příště to bude kdo? jen proto, že má opačný názor? Spíše by jsem si takového názoru měli vážit a diskutovat o něm. Navíc se blíží okamžik prodeje domů a bude nanejvýše vhodné aby si záležitosti spojené s agendou prodeje řešili právě zástupci vchodů v představenstvu a současně plnili roli koordinátora mezi členem představenstva, který bude touto agendou pověřen za družstvo a jednotlivými družstevníky.

Představenstvo je volený orgán. Družstevnící jsou Ti, kteří rozhodují o složení představenstva. O složení představenstva nerozhodují rádoby silná slova na členské schůzi typu "buď tu budu já a nebo paní Janecká, pro oba tu není místo". To nejsou výrazy, které patří na členskou schůzi a doufám, že jejich autor nebude už kandidovat na funkci člena představenstva. Protože nikdo z nás nemáme jistotu, že se podobná situace nebud v budoucnosti znova opakovat. Nesouhlasím ani s názorem předsedy představenstva, že má právo si vybrat tým spolupracovníků. Představenstvo je volený orgám, nikoliv jmenovaný a o jeho složení rozhoduje členská schůze. A členská schůze a ta jasně rozhodla, že si přeje aby představenstvo pracovalo v tomto složení.Tedy ve složení, které si navrhly jednotlivé vchody. Je tedy odpovědností a povinností každého člena představenstva podřídit se rozhodnutí členské schůze. Pokud s tím má problém má odstoupit. Družstevníci tu nejsou od toho, aby řešili osobní spory a nevraživost. Je velmi nezodpovědné od členů současného představenstva, že se do tohoto sporu nechali zatáhnout. Jak jsem psal výše, blíží se velmi náročné období, je třeba řešit mnohem důležitější věci než, že se někdo s někým nesnese.

Jak napsal autor simaj: "Nejen vzhledem k tomu, jak málo lidí avizuje ochotu věnovat svůj čas práci pro družstvo, buďme rádi za to, že se vůbec někdo hlásí." ano. Buďme rádi, že jsou lidé, kteří se věnují práci pro nás pro všechny ale hlavně měli by jsme velmi zodpovědně vzít do úvahy i skutečnost, že je paní Janecká dlouholetou pracovnicí odboru výstavby na MÚ Praha Řepy a její zkušenosti mohou být pro celé družstvo přínosem.

Od kubaneko

Několikrát jsem příspěvěk rozepsal a pak jsem jej zase smazal...ale nedá mi než zareagovat na slova pana Hinka:

Ve svém vystoupení popisuje prohřešky paní Janecké

 • vytvořit jedno družstvo 1350 až 1360
 • nákup přilehlých pozemků (ohledně toho si nejsem jist)
 • vzít si bezúročný splátkový kalendář místo úvěru (způsobilo by to neřešitelnou situaci za dva roky)
 • poskytování výhod sociálně slabším ohledně splácení akontace (družstvo nemůže úvěrovat lidi, kterým banky nepůjčí)
 • o dva roky později (kupodivu s ohledem na první bod) návrh rozdělit družstvo na víc SVJ

je výhoda demokratické diskuse, že můžete své návrhy přednést a pak se o nich diskutuje...členové představenstva nejsou tupé stádo, aby museli se vším souhlasit. Pan Hink jistě ze svého působení ví, že např. se diskuse o koupi domů začala tím, že se udělá jedno družstvo za celou Mrkvičkovu ulici (pokud si pamatuji, byla to hlavně představa MO ČR, ale možná se pletu). Celá diskuse na toto téma nakonec skončila tím, že každý dům má své vlastní družstvo...byl jsem u několika jednání, ale nikdy jsem neslyšel podobný návrh z úst paní Janecké na schůzkách zástupců domů ulice Mrkvičkova. Nákup přilehlých pozemků...téma se diksutovalo a výsledkem diskuse bylo, že byl nákup zamítnut. Nevidím nic špatného na otevření debaty na nějaké téma. Vzít si bezúročný úvěr...představenstvo našeho BD těsnou většinou odhlasovalo dopis na MO ČR, zda tato varianta je možná (mimochodem pro tuto verzi jsem hlasoval i já).Když se ukázalo ve formě odpovědi, že je tato forma slušně řečeno neralizovatelná představenstvo ji jako celek zamítlo...ale muselo tuto variantu zkusit. Protože, kdyby byly podmínky lepší než u banky bylo by povinností představenstva tuto variantu jako nejlevnější nechat schválit. Ale tuto anabázi si jistě pan Hink pamatuje a rád ji potvrdí.

Poskytování výhod sociálně slabším ohledně akontace - z debat, které se vedly jsem se dozvěděl, že řada členů si na první vklad bere různé půjčky...od fondu MO ČR až po standardní půjčky. Jak by jsme reagovali, když by ji nedostali?...lidé, kteří bydlí v našem domě dlouhá léta sloužili v armádě a ne každý dosáhl pozice s vysokým platem...řada družstevníků se dostala (a jistě ne vlastní vinou - až na výjimky) do potíží..hledala se jen cesta, jak jim pomoci. Myslí si ostatní, že je to špatně?...

Vyčítat někomu, že se snaží na věci upozornit a probrat je v širším týmu není chyba. Tak by to mělo vypadat.

Současně se chci zeptat, kdo rozhodl o nějakých kandidátkách...na posledním zápisu představenstva o nich není ani zmínka. Existují v našem družstvu snad dvě představenstva..jedno navenek k družstevníkům a druhé, které rozhoduje? Rozhodně s tímto postupme nesouhlasím a trvám jako řadový člen družstva na řádném zpracování programu družstva a volbu představenstva v duchu, v jakém jsme družstvo zakládali. Každý vchod si určí zvolí svého zástupce. Nikdo nedal představenstvu pravomoc k tzv. likvidaci nepohodlných...takhle naše družstvo nikdy nefungovalo a fungovat ani nebude. Na závěr mám ještě dotaz...PROČ NIKDO Z PŘEDSTAVENSTVA NEVEDE NA STRÁNKÁCH DRUŽSTVA POLEMIKU S PŘÍSPĚVKY...záměrně říkám polemiku..to znamená, že klidně nemusí souhlasit s diskutujícímí, jinak to totiž vypadá, že naše představenstvo družstva názory družstevníků vlastně nezajímají...a to je hodně špatně

Od kubaneko

Já jsem to přece nevydával za prohřešky, ale za opačné názory. Když ale potom představenstvo rozhodlo jinak, vchod 1355 hlasoval vždy dle názoru paní Janecké a ta témata se neustále otvírala znovu. Třeba co se týče těch bezúročných splátek, já bych je osobně bral. Ale nemohu hlasovat ve svém vlastním zájmu, ale v zájmu většiny členů podle toho, jak se lidé vyjádřili v anketě, do kdy jsou to schopni splatit. Ty podmínky nebyly špatné, ale nešlo jít do toho rizika, že méně solventní členové to nebudou moci utáhnout a družstvo nebude pro ně moci získat úvěr, protože dům nebude mít zapsaný v katastru, aby jím ručilo. Zrovna s těmi bezúročnými splátkami to bylo téma, které nás stálo hodně sil, abychom se vyhnuli té katastrofě. Vchod 1355 však byl pro splátky. Odtud pochází ta nevole pana Zahradníka vůči paní Janecké. Možná právě proto, že je v užším kontaktu s obyvateli svého vchodu a obhajuje tam své názory stejně jako na představenstvu, tak si je sice získá na svou stranu, ale oni tam neslyší argumenty protikladných názorů.

Co se týče poskytování výhod sociálně slabším, nemohu vzít na sebe odpovědnost, že budu hlasovat pro použití prostředků družstevníků ve prospěch jednotlivců. Jestliže družstevník nemá peníze a banka mu nepůjčí, jak mu může půjčit družstvo, které vůbec nemá šanci zjišťovat jeho bonitu, jaké má příjmy a kde všude možná dluží. To už rovnou  může použít prostředky na nákup jeho bytu do společného vlastnictví, jak na to ostatně pamatovaly i stanovy. Jsem pro pomoc sociálně slabším, ale pomáhám za své peníze. Ne za družstevní. Za tu pomoc slabším se mnohem zasazoval i pan Šebesta a stejně jako paní Janecká nechtěl ustoupit ani se nechat přesvědčit. Vymýšlel různé splátkové kalendáře, plánoval jak bude někdo dlužit družstvu. Naštěstí se to potom podařilo složit všem a nemuseli jsme nikomu členství odepřít.

Tímto se ve sporu Zahradník-Janecká nechci stavět na jednu stranu. Jen vždycky vidím, že ať se jedná o cokoli, vždycky se ti dva spolu chytnou a rozumím tomu, že pana Zahradníka to unavuje víc. K rezignaci se vyzývají vzájemně. Ale musím příznat, že bych dal přednost být v představenstvu s ním, než bez něho.

Ještě k těm kritizovaným kandidátkám: Stanovy nenařizují, že by do představenstva museli být voleni pouze jednotlivci. Nicméně v duchu stanov se budeme snažit najít víc kandidátů z každého vchodu a sestavit představenstvo z nich. Jestliže však bude nejvyšším počtem hlasů zvolena squadra, která se po sobě koukne a jeden si o druhém pomyslí "Tak s tebou nedokážu pracovat", a je úplně jedno, jestli to bude z důvodů osobních nebo odborných, tak nebude možné zabránit tomu, aby se svého místa vzdali. A byli bychom tam, kde jsme teď. Proto musíme vymyslet další složení, opírající se o náhradníky, kteří v prvním kole sice nezískali nejvyšší počet hlasů, ale všichni kandidáti vysloví s nominací v jiném složení souhlas. Potom bude samostatným návrhem celé složení a o jednotlivých návrzích se bude hlasovat. Způsob volby budeme ještě muset upřesnit, aby nikdo nemohl zpochybnit, že výsledek bude to nejlepší, co lze demokratickou volbou dosáhnout. Nemyslím si, že by těch přijatelných možných kombinací byly desítky, ale i tak je možné očekávat, že volebních kol bude víc.

Od hinkj

Víte pane Hink, s Vámi navrhovaného způsobu volby je více než zřejmá snaha zbavit se paní Janecké. Připadá mi to za prvé ze strany členů představenstva trapné a nedůstojné. Nevidím jediný důvod racionální důvod, proč by měly být tvořeny nějaké kandidátky. Osobně to považuji za nesmysl a myslím si, že by měl pro volbu představenstva být zvolen model jako minule. Jednotlivé vchody si navrhnou své zástupce do představenstva a zbytek družstva bude jejich volbu respektovat. Pouze družstevníci z jednotlivých vchodů vědí, koho delegují a znají ho osobně. Nevidím důvod skutečně nic měnit. A je-li v současném představenstvu někdo, kdo není s někým ochotem spolupracovat, nechť tedy odejde a dá ve vchodě šanci jinému, který je více tolerantní. Představenstvo není majitelem družstva..představenstvo tvoří zvolením pověření jednotlivci, kteří mají družtsvo mezi jednoltivými ČS vést. A to mají dělat. Osobně si myslím, že rezigance představenstva po členské schůzi, která mu dala důvěru k jeho další práci, je podraz na družstevníky. Jsou zbytečně obtěžováni další zbytečnou schůzí jen kvůli uspokojení osobních sporů. A navíc jsou pro řešení osobních sporů zneužívány finanční prostředky družstevníků. Jistě mi mnozí dají za pravdu, že peníze na chod družstva mají být užity na chod družstva a ne na úhradu zbytečné mimořádné schůze jen proto, že někdo není ochoten s někým spolupracovat.

Vážím si představenstva, jak zvládlo převzetí domu, aniž by si toho družstevníci všimli, vážím si toho, jak trpělivě se přešlo období spojené s ekonomikou družstva, aby to družstevníky co nejméně obtěžovalo, vážím si práce, kterou odvádí jednotlliví členové představenstva při svém zaměstnání ve prospěch družstva. Současně jsem ale nucen trvat na jednom co opakuji stále dokola. Je třeba napnout síly k mnohem závažnějším úkolům než je řešení osobních vztahů. Bohužel je vidět, že někteří členové představenstva povýšili své osobní zájmy a ego nad zájem odpovědně plnit roli svěřenou mu členskou schůzí.

Od kubaneko

Nevím, jestli to má cenu komentovat. Vymyslete jiný volební postup, který vede k cíli. Už jsem jednou řekl, že já jsem jen programátor línej jak veš a kdyby tam bylo zvoleno 7 stejných lidí, jako jsem já, tak ten mandát vzápětí složím, i když by to někdo mohl považovat za podraz. Představenstvo musí být funkční, musí mít rámcově rozdělené úkoly, aby mohlo fungovat. Já můžu dělat výpočty, žvanit na diskusi, vést data družstva v databázi, komunikovat s úřady, s bankou, mlít pantem a spoustu jiných věcí, které jiní neumí nebo nechtějí dělat. Naopak se nechci plést do vedení papírové agendy, osobně zajišťovat styk se smluvními partnery, vést pokladnu, psát cokoli rukou apod. Když budu zvolen do představenstva, bude pro mě důležité, aby mí kolegové tyto funkce zvládli a byli s jejich výkonem srozuměni. Pokud bude mít někdo mandát toho druhu, že je tam jen "do počtu" za určitý vchod, pak to nemá cenu. Za takový mandát hlasujete vy a mě podsouváte nějaké osobní zájmy. Nevím, jaké moje osobní zájmy máte na mysli. Možná chci být jen trochu pyšný na to, že se snažím dělat práci pro druhé poctivě, rozhodně odměna 2499 Kč měsíčně není mou motivací.

Kromě toho volba představenstva není jediným bodem ČS, máme tam další dva důležité body: schválení přidělení společných prostor po pasportizaci a konečné schválení metody výpočtu členského podílu. Sice bychom to mohli udělat po vchodech, ale tam si k tomu aspoň můžeme dát pivo a prodiskutovat to společně bez obav, že některý vchod bude mít opačný názor. Když totiž má jeden vchod opačný názor, je to pro mě nepříjemné, protože jsem neměl možnost přesvědčit i je. Vím, že pro ně je to nepříjemné také, protože mohou mít pocit, že je někdo podvádí, nebo s nimi manipuluje.

=============================

Na závěr jedna dobrá zpráva pro ty, kteří sledují tuto diskusi:

Mohu Vám s hrdostí oznámit, že Sberbank uznala naše argumenty a poplatek za mimořádnou splátku nám bude vrácen v plné výši.
Rovněž při dalších mimořádných splátkách nebude účtován. Musím se pochválit (nikdo jiný to za mě neudělá), že můj rozklad k tomu přispěl lvím podílem.
Naše družstvo jsem tam reprezentoval s panem Komínem a z tohoto úspěchu budou mít užitek všechna tři zúčastněná družstva.

Od Jan Hink

Přidat komentář

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Z důvodu ochrany proti spamu je nutné ručně vyplnit následující textové pole.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.